کاربرد دستگاه:

عضله تحت فشار : عضله پشتی میانی

عضله های فرعی درگیر : عضلات دوسر ، دوسر بزرگ ، سرشانه

حرکت زیر بغل از حرکات حرکات کششی در ورزش بدنسازی محسوب می شود و به صورت دست باز ، دست جمع، موازی و… میتوان استفاده کرد.